18. seja Sveta Četrtne skupnosti Jarše MOL

Cene Štupar, Šmartinska 134/a (BTC), Ljubljana, 15. 9. 2021 / 17:00

Dnevni red

  1. Pobude občanov Zelene jame glede prometne ureditve (predstavitev s strani predstavnika stanovalcev)

  2. Pregled in potrditev zapisnikov 17. seje Sveta ČS Jarše

  3. Pisna vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude

  4. Poročilo o polletni realizaciji finančnega načrta ČS Jarše za leto 2021

  5. Razno