Četrtna skupnost Jarše

Dobrodošli v ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Jarše  sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Jarše ima predsednika in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Jarše obsega območje Novih Jarš ter celotno območje BTC. Območje četrtne skupnosti sega do Žal, Savskega naselja in zavzema naselja Zelena jama (do železnice), Obrije, Šmartno ob Savi in Hrastje (meji z reko Savo, razen malo gre čez reko v Jarški prod) ter Sneberje (do avtoceste). Na območju četrtne skupnosti je tudi Vojašnica Edvarda Peperka in vodarna Hrastje, ki je pomemben objekt za Ljubljano.