Četrtna skupnost Polje

Dobrodošli v ČS Polje

Četrtna skupnost Polje deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Polje  sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Polje ima predsednika in enega podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.