Četrtna skupnost Posavje

Dobrodošli v ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Posavje  sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Posavje ima predsednika in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Območje Četrtne skupnosti Posavje zajema severne predele Ljubljane in leži na pomembnem območju med severno mestno obvoznico in reko Savo. Četrtna skupnost Posavje meji s Četrtno skupnostjo: Šentvid, Šmarna gora, Črnuče, Bežigrad, Šiška in Dravlje. Četrtna skupnost Posavje leži približno pet kilometrov od središča Ljubljane. Naselja so posejana na robu savske terase, na ravnini pod njo in ob Dunajski cesti.  Ponekod (v Savljah in Klečah) je ohranjen še vaški značaj obcestne poselitve. Drugje je visoka koncentracija prebivalstva v blokovni soseski BS 7 in novejša poselitev ob Dunajski cesti. Obsežno območje zavzema tudi naselje individualnih hiš med severno obvoznico in Ulico prvoborcev. Manjše območje starejših individualnih gradenj je še na Ježici, ki se je sproti dopolnjevalo z novimi hišami. Četrtna skupnost je ožji del Mestne občine Ljubljana. Četrtna skupnost Posavje je nastala z združitvijo nekdanjih krajevnih skupnosti: Krajevne skupnosti Ježica, Krajevne skupnosti Stožice, Krajevne skupnosti Savlje Kleče, Krajevne skupnosti 7. september in Krajevne skupnosti Urške Zatler.