2. seja Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL

Služba za lokalno samoupravo MU Mestne občine Ljubljana, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, 25. 1. 2023 / 18:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL

  2. Izvolitev podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL

  3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije v Četrtni skupnosti Posavje MOL in imenovanje odgovorne osebe za stike z mediji v Četrtni skupnosti Posavje MOL

  4. Imenovanje odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v Četrtni skupnosti Posavje MOL

  5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

  6. Oblikovanje delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL in imenovanje članov delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL

  7. Informacije za člane Sveta o tekočih zadevah

  8. Pobude občanov in članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL