torek, 21. 4. 2015

Občinski prostorski načrt MOL

Mestna občina Ljubljana obvešča, da je med 21. aprilom in 22. majem 2015 javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN in 17/15 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Gradivo je javno razgrnjeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v prostorih Oddelka za urejanje prostora MOL, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v celoti, v prostorih četrtnih skupnosti MOL v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa delno, in sicer: grafični del za območje posamezne četrtne skupnosti, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del brez prilog in Okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del brez prilog in dodatka za presojo sprejemljivosti.

VEČ