10. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, 7. 12. 2011 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro
4. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
5. Razno
 

Zapisnik