11. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MU MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 28. 11. 2019 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  5. Pregled realizacije sklepov sveta

  6. Pregled realizacije vseh pobud v letu 2019

  7. Razno

Zapisnik