12. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 30. 1. 2020 / 18:00

Dnevni red

  1. Pogovor s predstavniki LPP

  2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje

  3. Poročilo predsednika

  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  5. Finančna poročila za leto 2019

  6. Razno

Zapisnik