12. seja sveta Četrtne skupnosti Sostro

Gostilni Kovač, Cesta II. grupe odredov 82, Lj-Dobrunje, 25. 11. 2015 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta ČS Sostro
  2. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  3. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  4. Sejnine predsedniku in članom sveta ČS Sostro
  5. Poročilo predsednika
  6. Razno

Zapisnik