13. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 5. 3. 2020 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  5. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2020

  6. Priprava Registra tveganj ČS Sostro za leto 2020

  7. Razno

Zapisnik