14. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 3. 7. 2020 / 17:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje in zapisnikov 3. in 4. dopisne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Terenski ogled komunalne problematike po ČS Sostro

  5. Razno