16. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 22. 11. 2012 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje
2. Pobude in predlogi
3. Poročilo Komisije za gospodarske dejavnosti in komunalno infrastrukturo pri Svetu ČS Sostro
4. Sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za leto 2012
5. Razno
 

Zapisnik