18. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 12. 9. 2016 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne in 4. izredne seje Sveta ČS Sostro
2. Poročilo predsednika
- Nove linije LPP
- Pokopališče Sostro
- Komunalna dela
- 22.09.2016 – ETM
- Pot okrog sedeža ČS
- Bazen Vevče
3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
- Pobuda OGDP, Podžupan
4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
5. Razno
- FN 2017 in 2018
 

Zapisnik