19. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 9. 9. 2021 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Pregled realizacije sklepov sveta ČS Sostro

  5. Priprava Finančnega načrta ČS Sostro za leti 2022 in 2023

  6. Razno

Zapisnik