19. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 10. 10. 2016 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta ČS Sostro

2. Poročilo predsednika

3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

5. Obravnava Osnutkov proračunov MOL za leti 2017 in 2018

6. Priprava FN ČS Sostro za leti 2017 in 2018

7. Razno

Zapisnik