2. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 28. 1. 2019 / 17:00

Dnevni red

 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje

 2. Volitve podpredsednikov pri Svetu ČS Sostro

 3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije

 4. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 6. Ustanovitev delovnih teles pri Svetu ČS Sostro

 7. Posvetovanje o načinu dela Sveta ČS Sostro v mandatu 2018-2022
  - Sklicevanje sej (rednih, izrednih, dopisnih)
  - Dan za seje
  - Snemanje sej
  - Rok za posredovanje pobud članov sveta
  - Seznanitev s pravili glede varovanja osebnih podatkov

 8. Razno

Zapisnik