2. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 8. 12. 2010 / 17:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Sostro
3. Ustanovitev delovnih teles pri Svetu ČS Sostro
4. Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
5. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
6. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
7. Razno

 

Zapisnik