20. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 9. 11. 2021 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Razno

Zapisnik