20. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 20. 6. 2013 / 18:00

Dnevni red

1. Prometna in varnostna problematika na območju ČS Sostro
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Poročilo predsednika sveta
4. Pobude in predlogi članov sveta
5. Pregled gradiva za sejo MS MOL
6. Razno
 

Zapisnik