22. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, Mestna občina Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 14. 3. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Sveta ČS Sostro
  2. Poročilo predsednika
  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  4. Pregled nerešenih zadev v ČS Sostro
  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  6. Finančna poročila ČS Sostro za leto 2016
  7. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2017
  8. Razno

Zapisnik