24. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 29. 11. 2013 / 17:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje
2. Pobude in predlogi
3. Letno poročilo predsednika Sveta o zadevah v ČS Sostro
4. Sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za leto 2013
5. Razno
 

Zapisnik