26. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 10. 10. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Sveta ČS Sostro

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Pregled »Projektov MOL« ter pregled načrta »Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL«

  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  6. Razno

Zapisnik