27. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 21. 11. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje Sveta ČS Sostro

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Obravnava sprememb in dopolnitev OPN MOL

  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  6. Razno

Zapisnik