28. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 13. 12. 2017 / 17:30

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Sveta ČS Sostro

  2. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  3. Izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta za leto 2017

  4. Razno

Zapisnik