29. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Sejna soba Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43., 22. 5. 2014 / 18:00

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje
  2. Pobude in predlogi
  3. Problematika spremembe cen JP VO-KA
  4. Pregled gradiva za 35. sejo MS MOL
  5. Razno

Zapisnik