3. korespondenčna seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

- , 11. 12. 2018 / 00:00

Številka: 900-368/2018-1
Datum: 10.12.2018

Na podlagi 7. odstavka 58. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 66/07 - upb) in sklepa Sveta ČS Sostro, št. 4/1I sprejetega na 1. izredni seji Sveta ČS Sostro, dne 15.12.2014

sklicujem 3. korespondenčno sejo Sveta Četrtne skupnosti Sostro, s pričetkom v ponedeljek, 10.12.2018 ob 13:00 uri in bo trajala do torka, 11.12.2018 do 13:00 ure. Glasovanje o predlogu sklepa se izvede telefonsko in preko elektronske pošte.

Določam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 36. redne seje

Obrazložitev:
Po Poslovniku MOL, je potrebno zapisnik vsake seje potrditi na naslednji seji. Ker je bila 36. seja, zadnja seja v tem mandatu, se potrditev zapisnika izvede korespondenčno.
V ta namen predsednik Sveta ČS Sostro, g. Janez Moškrič, sklicujem 3. korespondenčno sejo ČS Sostro.

Glasovanje o sklepu na 3. korespondenčni seji se izvede telefonsko in preko elektronske pošte in sicer od ponedeljka, 10.12.2018 od 13:00 ure do torka, 11.12.2018 do 13.00 ure. Glasovanje izvede strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL. O glasovanju se opravi zabeležka o podanih odgovorih ter zapisnik.

Sklep bo sprejet, če se bo glasovanja udeležila večina članov sveta in če nanje ne bo pripomb in bo ZA sprejem sklepa glasovala večina opredeljenih članov sveta.

AD 1.
Potrditev zapisnika 36. redne seje Sveta ČS Sostro

Pod to točko dnevnega reda se člani sveta ZA ali PROTI opredelijo za naslednji predlog SKLEPA 1/3 K:
Svet Četrtne skupnosti Sostro potrjuje zapisnik 36. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Sostro.

Janez Moškrič
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Sostro

 

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 36. redne seje

Zapisnik