3. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Službe za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 21. 2. 2019 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje

  2. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles pri Svetu ČS Sostro

  3. Poročilo predsednika

  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  5. Priprava seznama prioritetnih nalog 2018-2022

  6. Finančna poročila za leto 2018

  7. Rebalans finančnega načrta ČS Sostro za leto 2019

  8. Razno

Zapisnik