3. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 28. 1. 2015 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
  2. Prioritetne naloge
  3. Pobude in predlogi članov sveta
  4. Priprava finančnih načrtov ČS Sostro za leti 2015 in 2016
  5. Razno

Zapisnik