3. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 12. 1. 2011 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Imenovanje članov delovnih teles pri Svetu ČS Sostro
4. Osnutek odloka o proračunu MOL za leti 2011 in 2012
5. Priprava Finančnega načrta in plana malih del ČS Sostro za leti 2011 in 2012
6. Razno
 

Zapisnik