30. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 20. 2. 2018 / 18:00

Dnevni red

  1. Predstavitev mnenja in stališč CI za zaprtje kamnoloma Sostro

  2. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Sveta ČS Sostro

  3. Poročilo predsednika

  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  5. Finančna poročila ČS Sostro za leto 2017

  6. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2018

  7. Osnutek finančnega načrta ČS Sostro za leto 2019

  8. Razno