31. seja sveta četrtne skupnosti Sostro

Sejna soba Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43., 18. 9. 2014 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje
  2. Poročilo predsednika
  3. Pobude in predlogi članov sveta in krajanov ČS Sostro
  4. Razno

Zapisnik