32. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 3. 4. 2018 / 18:30

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje Sveta ČS Sostro

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  5. Priprava Predloga finančnega načrta ČS Sostro za leto 2019

  6. Razno

Zapisnik