32. seja sveta četrtne skupnosti Sostro

Sejna soba Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43., 16. 10. 2014 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje
  2. Poročilo predsednika
  3. Pobude in predlogi članov sveta in krajanov ČS Sostro 
  4. Izvrševanje finančnega načrta ČS Sostro
  5. Plan zimske službe za sezono 2014/15
  6. Razno

Zapisnik