36. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, z nadaljevanjem na terenu, 13. 11. 2018 / 17:00

Dnevni red

  1. Terenski ogled izvedenih komunalnih del po ČS Sostro

  2. Pregled in potrditev zapisnika 35. redne seje in zapisnika 7. izredne seje Sveta ČS Sostro

  3. Poročilo predsednika

  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  5. Izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS Sostro

  6. Razno

Zapisnik