4. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 30. 3. 2019 / 09:00

Dnevni red

  1. Razvoj doline Besnice – predstavitev pobud s strani krajanov

  2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje

  3. Poročilo predsednika

  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  5. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2019

  6. Priprava Registra tveganj ČS Sostro za leto 2019

  7. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  8. Razno

Zapisnik