4. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 16. 2. 2011 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Pregled gradiva za 4. redno sejo Mestnega sveta MOL
4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2010
5. Razno
 

Zapisnik