5. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 30. 3. 2011 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje in 1. korespondenčne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
4. Poročilo terenskega ogleda članov Komisije za gospodarske dejavnosti in komunalno infrastrukturo
5. Določitev prioritetnih nalog ČS Sostro
6. Pregled gradiva za 5. redno sejo Mestnega sveta MOL
7. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2011
8. Razno
 

Zapisnik