6. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 1. 6. 2011 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
4. Predstavitev Civilne iniciative za zaprtje Kamnoloma Sostro in problematika Kamnoloma Sostro
5. Poročilo o sestanku s predstavniki OGDP, MU, MOL
6. Pregled gradiva za 7. redno sejo Mestnega sveta MOL
7. Razno
 

Zapisnik