7. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 20. 6. 2019 / 19:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Pregled realizacije sklepov sveta ČS

  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  6. Razno

Zapisnik