8. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 17. 6. 2015 / 19:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 6. in 7. redne seje Sveta ČS Sostro
  2. Varnostna problematika v ČS Sostro
  3. Poročilo predsednika
  4. Pobude in predlogi članov sveta
  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  6. Obravnava idejne zasnove za ureditev pločnika ob Cesti 13. julija ter idejne zasnove za ureditev križišča med Cesto II. grupe odredov in Dobrunjsko cesto
  7. Razno

Zapisnik