Načrti zaščite in reševanja

Načrt za zaščito in reševanje ob poplavah

Predmet tega načrta so poplave tujih in zalednih voda, ki v skladu z ZV (4., 91. člen) sodijo v pristojnost države. Načrt MOL sama opredeljuje aktivnosti ob poplavah in nosilce aktivnosti.

Načrt za zaščito in reševanje ob potresu

Predmet tega načrta so tiste posledice potresa na objektih, ki povzročijo fizične poškodbe ljudi in prizadenejo osnovne življenjske pogoje.

Načrt varstva pred požarom

Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine. Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo (JGS) občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ni določeno drugače. Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnimi gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.

Operativni gasilski načrt JGS MOL

JGS MOL sestavljajo ena poklicna in 35 prostovoljnih gasilskih enot. V JGS je GBL osrednja gasilska enota, torej tista, ki je namenjena prvemu posredovanju na vsem območju MOL.

Načrt za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi

V skladu z 18. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 ) organ mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Načrta Mestne občine Ljubljana za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Javna predstavitev se izvede z objavo Načrta Mestne občine Ljubljana za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi na internetni domači strani Mestne občine Ljubljana. Objava traja ves čas veljavnosti načrta. Načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled na sedežu Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo mestne uprave Mestne občine Ljubljana po predhodni najavi.

Načrt za zaščito in reševanje ob nesrečah z večjim številom hudo poškodovanih ali življenjsko ogroženih nenadno obolelih oseb

Predmet tega načrta je zaščita in reševanje ob nesrečah z večjim številom hudo poškodovanih ali življenjsko ogroženih nenadno obolelih oseb.