Viri ogrožanja varnosti

Ogroženost MOL zaradi plazov

Na območju MOL znaša površina območij, kjer obstaja možnost pojava zemeljskih plazov, dobrih dvanajst tisoč ha, kar predstavlja slabih 45 % celotne površine MOL. Največja nevarnost zemeljskih plazov je v vzhodnem delu MOL, ki je reliefno razgiban. Prevladujejo nadmorske višine od 350 do 680 m ter nakloni od 25 do 35 stopinj. Najdemo celo območja z več kot 40 stopinjami naklona. Vzrok za veliko nevarnost zemeljskih plazov je poleg naklona tudi kamninska sestava površja. V vzhodnem delu MOL prevladujejo skrilavci in peščenjaki, pretežno karbonske starosti, ki na površini razmeroma hitro preperevajo in so zato tudi bolj podvrženi plazenju. Območja nevarna zaradi zemeljskih plazov so tudi v severnem in severozahodnem delu MOL, ter na območju Rožnika s Šišenskim hribom in Grajskega griča z Golovcem. Tudi to so območja razgibanega sveta s pretežno starejšo, na preperevanje manj odporno kamninsko podlago.

Ogroženost MOL zaradi potresa

Splošna ocena je, da Slovenijo zelo ogrožajo najrazličnejše naravne nesreče. To še posebej velja za Ljubljano, kot glavno mesto države, v središču prometnega in logističnega križa. Zato velja izkoristiti vsako priložnost za raziskovanje in izobraževanje o tem problemu. To je bil poglaviten vzgib za vključitev te vsebine v načrtovano posvetovanje o Ljubljani. Menimo, da bi brez osvetlitve tega problema izpadel izjemno pomemben del celovite geografske stvarnosti mesta Ljubljana.

Ogroženosti ljudi, živali, premoženja kulturne dediščine ter okolja na območju MOL zaradi nesreč z nevarnimi snovmi

Oceno je pripravil Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, organ mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je s Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana določen za izdelavno načrtov zaščite in reševanja ter ocen ogroženosti. Ocena je izdelana v skladu z Navodilom o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št: 39/95).

Ogroženost MOL zaradi poplav

Na območju MOL je zaradi poplav ogroženih 7981 ha površin, največ na jugozahodnem delu občine, kjer poplavljata hudourniški potok Mali Graben in kraška reka Ljubljanica s pritoki. Večje poplavne površine so tudi ob reki Savi v severnem delu MOL ter ob Ljubljanici med Fužinami in Podgradom, v vzhodnem delu MOL.