O projektu URBforDAN

URBforDAN

V projektu URBforDAN – Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih (angl. Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities), ki se je začel 1. junija 2018, bomo vse 30. septembra 2021 nadgrajevali dosedanje dosežke in prizadevanja za ohranjanje mestnih »zelenih pljuč« in biotske raznovrstnosti.

Ukvarjali se bomo z varstvom naravnih vrednot, trajnostno rabo naravnih virov in razvojem socialnih funkcij urbanih gozdov na območju Podonavja.

Namen projekta je omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

 

Ključni poudarki projekta

S projektom sprejemamo prave odločitve za upravljanje mestnih gozdov. V okviru projekta bomo med drugim:

 • vzpostavili nove standarde trajnostnega upravljanja z urbanimi gozdovi;
 • z vključevanjem vseh deležnikov, ciljnih skupin in lastnikov gozdov vzpostavili ustrezen način za učinkovito skupno gospodarjenje z gozdom;
 • razvili upravljavske načrte za urbane gozdove v 7 podonavskih mestih;
 • izboljšali razmere za lastnike in obiskovalce gozdov;
 • na območju posegov (v Ljubljani je to Golovec) uredili in označili poti, namestili novo urbano opremo ter omogočili še boljšo izkoriščenost na novo urejenih površin;
 • zagotavljali prenos dobrih praks tudi v mednarodno okolje;
 • omogočili boljše razvojne priložnosti;
 • izboljšali kakovost bivanja v mestu.

DSC 0066
S projektom sprejemamo prave odločitve za upravljanje mestnih gozdov. Foto: Vita Kontić

Mestna občina Ljubljana kot vodilni partner

Projekt vodimo v Mestni občini Ljubljana, edini slovenski partner pa je Zavod za gozdove Slovenije.

V URBforDAN sodeluje 12 projektnih partnerjev in pet pridruženih projektnih partnerjev. Poleg Mestne občine Ljubljana, so vključena še mesta Dunaj (Avstrija), Budimpešta (Madžarska), Zagreb (Hrvaška), Beograd (Srbija), Cluj-Napoca (Romunija) in Ivano-Frankivsk (Ukrajina). Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Főkert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga in praška Fakulteta za gozdarstvo Univerze za življenjske znanosti, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture Organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.

180914 srecanje partnerjev projekta URBforDAN nrovan 008
Partnerji projekta URBforDAN smo se septembra 2018 zbrali na uvodnem srečanju v Ljubljani. Foto: Nik Rovan 

Razdelitev vlog med partnerji 

Projekt je razdeljen v več vsebinskih sklopov (work package – WP); v oklepaju navajamo partnerja, ki je odgovoren za vodenje posameznega sklopa.

 • WP 1 – vodenje projekta (Mestna občina Ljubljana)
 • WP 2 – komunikacijske dejavnosti (Mesto Dunaj)
 • WP 3 – vključevanje deležnikov (Mestna občina Ljubljana)
 • WP 4 – upravljavski načrti za mestne in primestne gozdove (Zavod za gozdove Slovenije)
 • WP 5 – raba ekosistemskih storitev (Mestna občina Ljubljana)

Vrednost projekta 

Skupna vrednost projekta za vse partnerje je 3.105.666,61 EUR, sofinanciranje iz EU sredstev znaša 2.639.816,58 EUR; vrednost projekta v MOL je 690.522,19 EUR, od tega nam je EU namenila 586.943,86 EUR (Evropska sredstva za regionalni razvoj)O programu Interreg Podonavje).

V programskem obdobju 2014–2020 se evropska kohezijska politika izvaja v okviru dveh ciljev: »naložbe v rast in delovna mesta« ter »evropsko teritorialno sodelovanje«. Oba cilja sta glavna mehanizma, s katerima si Evropska unija prizadeva izpolniti cilje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast s pomočjo ustvarjanja rasti in novih delovnih mest, obvladovanja podnebnih sprememb in energetske odvisnosti ter zmanjševanja revščine in socialne izključenosti.

Glavnina evropskih sredstev je na voljo v okviru operativnih programov cilja »naložbe v rast in delovna mesta«, ki se izvajajo v posameznih državah članicah na podlagi analize razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti znotraj državnih meja in prispevajo k uresničevanju nacionalnih ciljev, ciljev strategije Evropa 2020 in Teritorialne agende 2020. Za razliko od teh programov pa evropsko teritorialno sodelovanje zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic, saj izzivi, s katerimi se dandanes spopadajo države članice in evropske regije, vedno pogosteje presegajo nacionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje na ustrezni teritorialni ravni z upoštevanjem medsektorskega usklajevanja.

Transnacionalni program Podonavje vključuje 14 držav v okviru glavnih prioritet programa, in sicer (1) inovativnost in socialna odgovornost, (2) okoljska ter kulturna odgovornost, (3) boljša povezanost in energetska učinkovitost, (4) dobro upravljanje.

Projekt URBforDAN sodi v prioriteto (2), natančneje, pod tematski steber 5 – kulturne in naravne vrednote v Podonavju.