Ureditev kolesarske mreže v MOL

Zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin s sofinanciranjem ESRR (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in KS (Kohezijski sklad)-CTN

Ureditev kolesarske mreže v MOL bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS). Mestna občina Ljubljana bo za ureditev kolesarskih in peš površin prispevala 20 % delež upravičenih stroškov investicije, preostali delež upravičenih stroškov bo sofinanciran 80 % iz sredstev Evropske unije (sklad) in 20 % iz sredstev Republike Slovenije. Ker ureditev vozišča v večji meri ni predmet tega razpisanega projekta, je pa iz vidika prometne in estetske urejenosti posamezne ceste velikega pomena, bo sredstva v celoti zagotovila Mestna občina Ljubljana. Kohezijski sklad je 85 % upravičenost stroškov investicije, v sklopu katere bo sofinancirano 85 % iz sredstev EU in 15 % iz sredstev RS.

Več o sofinanciranju projektov si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike.

Vključitev v program celostnih teritorialnih naložb

Mestna občina Ljubljana je na podlagi povabila Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi Trajnostna poraba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehoda ni nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 » Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« prijavila ureditev kolesarskih in peš površin ob štirih pomembnih ljubljanskih cestah, in sicer Drenikovi ulici, Vodnikovi cesti, Dunajske cesti, Poljanski cesti in Tržaški cesti.

V sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih in peš poti ter na odsekih, kjer teh še ni, zgradila nove. Poleg tega bo poskrbela za celostno ureditev vozišča. Kolesarske in peš površine ter vozišče bodo projektirani in grajeni v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V okviru prenove in v skladu Prometne politike se bo MOL zavezala k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove.

Namen prenove posamezne ceste je spodbujanje nemotoriziranega prometa na območju MOL.

Cilji prenove

Cilji prenove so:

  • večji delež kolesarjev v prometu na območju celotne občine,
  • večji delež pešcev v prometu na območju celotne občine,
  • zmanjšanje števila prometnih nesreč,
  • spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti zraka v mestih,
  • boljša povezanost po funkciji različnih delov mesta.

Glede na zgoraj opisane cilje je ključnega pomena za investicijo predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestu ter k boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta; izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju; povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.

prenovljena poljanska cesta nrovan 008

Ceste in ulice v sklopu projekta

Več o poteku projekta si lahko preberete na spodnjih povezavah, ob kliku na posamezno ulico.