Društvo katoliških pedagogov Slovenije

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (od l. 1994) povezuje in med svoje člane vabi vse, ki se kakorkoli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima in jim to ni poklic.

Vzgoja se jim zdi pomembnejša od izobraževanja. Trudijo se za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju. Za doseganje tega cilja delujejo na področju strokovnosti, osebnostni ter duhovni rasti, povezanosti in poklicanosti.

Organizirajo različna predavanja, vodijo pedagoške delavnice, organizirajo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije, pohode in priložnosti za duhovno poglabljanje (duhovne obnove, duhovne vaje, osebno spremljanje).

Od leta 1997 izvajajo več programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. Veseli so programa prostovoljnega dela Človek za druge. Leta 1999 so začeli v sodelovanju z jezuiti izdajati revijo Vzgoja, ki izhaja 4 x letno.

Vsako leto četrto soboto v septembru praznujejo Slomškov dan. To je tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kjer podelijo Slomškova priznanja in naziv častni član društva.

Člani društva delujejo v 10 območnih skupnostih: Celje, Kranj, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Novo mesto, Tolmin in Zahodna Dolenjska.

Njihove dejavnosti so namenjene vsem, ki vzgajajo in izobražujejo. V luči krščanskega etosa razumejo pedagoški poklic kot poslanstvo in življenjsko odločitev, da si prizadevajo za solidno znanje ter osebnostno, moralno in duhovno oblikovanje mladega človeka. Na poti k temu cilju jim je v pomoč Etični kodeks članov DKPS in neprestano prizadevanje za strokovno in osebnostno rast z namenom, da ne izpolnijo le svojih ambicij, temveč čim popolneje služijo drugim in v različnih poklicnih in življenjskih trenutkih z Božjo pomočjo postajajo ljudje za druge.

 • Človek za druge +

  Projekt Človek za druge + je vezan na šolsko leto, saj so vanj kot prostovoljci vključeni študentje, dijaki in mlajši zaposleni, ki želijo del svojega časa nameniti ljudem v stiski, čedalje več pa je tudi starejših prostovoljcev.

  Vsako leto se jim pridruži okrog 50-70 prostovoljcev, ki nudijo svojo pomoč več kot 250 uporabnikom na osmih različnih področjih dela:

  • spremljanje slepih,
  • pomoč pri rehabilitaciji otrok (URI Soča),
  • delo v vrtcu (Vrtec HCA),
  • učna pomoč (OŠ Majde Vrhovnik),
  • druženje z mladimi s posebnimi potrebami (Dom Janeza Levca),
  • obiskovanje ostarelih (Dom Janeza Krstnika),
  • delo z begunci (Azilni dom, Center za tujce),
  • delo s paraplegiki (Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine).

  Cilji projekta so:

  • dostop in pomoč socialno izključenim osebam;
  • dostop do področij, v katera formalne institucije ne zmorejo zaradi pravnih, organizacijskih, časovnih in drugih ovir;
  • osebnostna rast in izobraževanje prostovoljcev;
  • učenje socialnih veščin;
  • sprejemanje drugačnosti;
  • medgeneracijsko povezovanje.

  Prostovoljci se sami odločijo za pomoč, ob tem pa jim je na voljo strokovno spremljanje voditeljev in mentorjev programa. Prostovoljno delo poteka na ustanovah v Ljubljani ter v Centru za tujce v Postojni.

  Od oktobra do sredine junija prostovoljci opravljajo prostovoljno delo približno 2 uri tedensko. Ob tem prostovoljci redno pišejo dnevnike, ki so dobra podlaga za vrednotenje dela. Mesečno se udeležujejo intervizij ter po potrebi osebnih pogovorov z voditelji programa. Vsak mentor vodi svoje intervizije za področja, za katera je odgovoren. V oktobru pripravijo tudi uvodni srečanji za prostovoljce, nato sledijo sestanki na ustanovah, kjer se prostovoljci seznanijo s koordinatorji prostovoljnega dela na ustanovah.

  Pred začetkom dela prostovoljci, uporabniki in mentorji/koordinatorji podpišejo dogovor, s katerim določijo kraj, čas ter udeležene pri delu. Nekatere ustanove pred začetkom dela pripravijo še posebna izobraževanja zaradi specifičnosti dela in ustanov.

  Čez leto organizirajo tudi družabna srečanja za prostovoljce, ob koncu leta pa zaključni izlet s podelitvijo zahval in priznanj. Ob tem redno potekajo srečanja in izobraževanja mentorjev, na katerih sproti vrednotijo delo in preverjajo uspeh oziroma ugotavljajo, kaj je še potrebno storiti za izboljšanje dela s prostovoljci.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2019 (oziroma v šolskem letu: vsakokrat od oktobra do sredine junija)
  • Spletna stran projekta: http://clovekzadruge.blogspot.com/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno