Društvo katoliških pedagogov Slovenije

19. februarja 1989 se je v Dravljah v Ljubljani zbrala skupina vernih pedagogov. Želeli so, da bi se verni učitelji in vzgojitelji različnih stopenj in strokovnih usmeritev redno srečevali in se medsebojno bogatili kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Nastopil je čas novega upanja, da smemo, moremo in moramo sooblikovati slovenski pedagoški prostor in misel, ki raste iz krščanskih korenin. Leta 1994 so se registrirali kot društvo. Številčno naraščanje članov je pokazalo, da mnoge učitelje naše delovanje osebno nagovarja. Dejavnosti društva smo iz leta v leto širili. Leta 1992 so postali člani Evropskega združenja krščanskih učiteljev (SIESC). Dvakrat so organizirali letni kongres SIESC, leta 2000 z naslovom: Naš čas, mladi, njihovi starši in učitelji, leta 2004 pa Izstopajoči učenci: izziv za učitelja. Kako smo organizirani, smo zapisali v Pravilih Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Prizadevajo si:

 • deliti si vrednote in slediti pedagoškemu klicu,
 • pomagati pri osebnostni rasti,
 • povezovati ljudi, njihovo znanje, izkušnje in moči,
 • strokovno izpopolnjevati.

Društvo katoliških pedagogov Slovenije povezuje in med svoje člane vabi vse, ki se kakorkoli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima in jim to ni poklic.

Pomembnejša kot izobraževanje jim je vzgoja. Trudijo se za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju.

Za doseganje tega cilja delujejo na področju strokovnosti, osebnostni ter duhovni rasti, povezanosti in poklicanosti.

 • Strokovnost. Učitelj je kot strokovni delavec ustvarjalen, zato je odprt za spremembe ter išče nova znanja in nove rešitve. Hkrati kritično razmišlja o novostih svojega strokovnega področja in pedagoškega dela.
 • Osebnostna ter duhovna rast. Učitelj sooblikuje osebnosti novih generacij s tem, da omogoča pogoje, da mladi razvijajo svoje talente in oblikuje pozitivno držo do dela, ustvarjanja in življenja. Zato je učiteljevo delo zelo odgovorno, in prinaša mnogo zadovoljstva. Mladi namreč rasejo ali padajo ob osebnostih, ki jih učijo in vzgajajo. Učiteljevo delo je v tej nalogi tem uspešnejše, čim bolj so njegove besede skladne z dejanji. Zato mora učitelj še posebej skrbeti za svojo osebnost. Več ko učitelj stori za svojo osebnostno rast, več lahko da drugim. Povezanost. Učitelj svojega poslanstva ne more izpolniti sam. Zaradi večje kakovosti in uspešnosti pri delu se povezuje s sodelavci. Skupinsko delo in medsebojno sodelovanje sta za njegovo strokovno in osebnostno rast zelo pomembna.
 • Poklicanost. Učiteljski poklic je lep, odgovoren in težak hkrati. Učitelj je po naravi dela človek za druge, zato je čut za sočloveka zanj ključnega pomena. Sposobnost razumeti drugega, se vanj vživeti, ga spremljati, se mu približati in ga pustiti tudi samega, predpostavlja učiteljevo svobodo, očiščeno neurejenih nagnjenj. Te sposobnosti lažje uresničuje tisti, ki čuti poklicanost k učiteljskemu poklicu in da mu je ta dan kot božji dar.

Dejavnosti:

 • Organizirajo različna predavanja, vodijo pedagoške delavnice, organiziramo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije, pohode in priložnosti za duhovno poglabljanje (duhovne obnove, duhovne vaje, osebno spremljanje). Od leta 1997 izvajajo več programov stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Veseli so programa prostovoljnega dela Človek za druge. Leta 1999 so začeli v sodelovanju z jezuiti izdajati revijo Vzgoja, ki izhaja 4x letno. Vsako leto četrto soboto v septembru praznujejo Slomškov dan. To je tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kjer podelijo Slomškova priznanja in naziv častni član društva. Člani društva delujemo v 10 območnih skupnostih: Celje, Kranj, Ljubljana, Ljutomer, Sv. Hieronim (Postojna), Mozirje, Murska Sobota, Novo mesto, Tolmin in Zahodna Dolenjska. Naše dejavnosti so namenjene vsem, ki vzgajajo in izobražujejo. V luči krščanskega etosa razumemo pedagoški poklic kot poslanstvo in življenjsko odločitev, da si prizadevajo za solidno znanje ter osebnostno, moralno in duhovno oblikovanje mladega človeka. Na poti k temu cilju jim je v pomoč Etični kodeks članov DKPS in neprestano prizadevanje za strokovno in osebnostno rast z namenom, da ne izpolnijo le svojih ambicij, temveč čim popolneje služimo drugim in v različnih poklicnih in življenjskih trenutkih z Božjo pomočjo postajamo ljudje za druge.
 • Ob 20. obletnici delovanja društva so pripravili tudi zbornik z naslovom Beseda je naših misli obraz. V njem so na 84 straneh v besedi in sliki predstavili delovanje društva.
 • V letu 2019 praznujejo 30-letnico obstoja DKPS. To smo obeležili marca, ko so poleg redne skupščine pripravili praznovanje z okroglo mizo ter sv. mašo v zahvalo za prehojenih 30 let.
 • Več o dejavnostih, s katerimi uresničujejo 4 stebre, boste našli, če kliknete na Osnovno stran DKPS.
 • Program prostovoljstva Človek za druge

  Program prostovoljnega dela Človek za druge poteka od leta 2000 naprej. Skupaj sodelujejo tri organizacije: Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Jezuitsko združenje za begunce in Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine.

  Program je kot projekt vezan na šolsko leto, saj so vanj kot prostovoljci vključeni študentje, dijaki in mlajši zaposleni, ki želijo del svojega časa nameniti ljudem v stiski, čedalje več pa je tudi starejših prostovoljcev. Vsako leto se jim pridruži okrog 50-70 prostovoljcev, ki nudijo svojo pomoč več kot 250 uporabnikom.

  Cilji programa so:

  • dostop in pomoč socialno izključenim osebam; dostop do področij, v katera formalne institucije ne zmorejo zaradi pravnih, organizacijskih, časovnih in drugih ovir; osebnostna rast in izobraževanje prostovoljcev; učenje socialnih veščin; sprejemanje drugačnosti;
  • medgeneracijsko povezovanje.

  Prostovoljci se sami odločijo za pomoč, ob tem pa jim je na voljo strokovno spremljanje voditeljev in mentorjev programa.

  Prostovoljno delo poteka na ustanovah v Ljubljani ter v Centru za tujce v Postojni. Od oktobra do sredine junija prostovoljci opravljajo prostovoljno delo približno 2 uri tedensko. Ob tem prostovoljci redno pišejo dnevnike, ki so dobra podlaga za vrednotenje dela. Mesečno se udeležujejo intervizij ter po potrebi osebnih pogovorov z voditelji programa. Vsak mentor vodi svoje intervizije za področja, za katera je odgovoren.

  V oktobru pripravijo tudi uvodni srečanji za prostovoljce, nato sledijo sestanki na ustanovah, kjer se prostovoljci seznanijo s koordinatorji prostovoljnega dela na ustanovah. Pred začetkom dela prostovoljci, uporabniki in mentorji/koordinatorji podpišemo dogovor, s katerim določimo kraj, čas ter udeležene pri delu. Nekatere ustanove pred začetkom dela pripravijo še posebna izobraževanja zaradi specifičnosti dela in ustanov.

  Čez leto organizirajo tudi družabna srečanja za prostovoljce, ob koncu leta pa zaključni piknik/izlet s podelitvijo zahval in priznanj.

  Ob tem redno potekajo srečanja in izobraževanja mentorjev, na katerih sproti vrednotijo delo in preverjamo uspeh oziroma ugotavljamo, kaj je še potrebno storiti za izboljšanje dela s prostovoljci.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: Projekt je zasnovan glede na šolsko leto, zato vsako prostovoljsko leto pričenjamo oktobra in končujemo junija
  • Spletna stran projekta: http://clovekzadruge.blogspot.com/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Rožna ulica 2 oz. lokacije/ustanove po Ljubljani in v Postojni
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-PoljeVseVič - RudnikŠiškaCenter
  • Strošek: Brezplačno