Društvo ŠKUC

Društvo ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in na področju zdravstvenega varstva. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 31. januarja leta 1972. Danes je delovanje društva namenjeno predvsem razvijanju neodvisnih in alternativnih kulturnih dejavnosti. Delovanje društva lahko v grobem razdelimo na likovno, glasbeno, filmsko dejavnost, založništvo, informiranje in svetovanje, družbena gibanja, gledališče in festivalske dejavnosti.

Društvo ŠKUC za mlade izvaja informiranje in svetovanje, organizira program ustvarjalno – izobraževalnih delavnic Ustvarjalno² in Ustvarjalni ponedeljki, nudi podporo pri vključevanju v program Evropske solidarnostne enote, pripravlja program v Kulturnem centru Q in Monoklu na področju LGBTIQ umetnosti, kulture in alternative (Lezbično-feministična univerza, Literarni megabajti, debatno-filmski večeri…), izvaja preventivne programe na področju HIV, HBV in HCV….

 • Info in mladi ŠKUC

  Osnovna dejavnost Info ŠKUC-a je informiranje mladih med 15. in 29. letom z namenom spodbujanja njihove aktivne participacije ter družbene vključenosti. Med osrednje informativne vsebine sodijo predvsem kultura, zaposlovanje, Evropska prostovoljna služba in druge informacije o možnostih, storitvah in dejavnostih za mlade. Svojo informativno dejavnosti Info ŠKUC izvaja v okviru Ljubljanske mreže info točk, ki jo tudi koordinira.

  Istočasno z informativno dejavnostjo pripravljajo tudi raznolik izobraževalno-ustvarjalni program, s katerim želijo mladim omogočiti prostor pridobivanja novih znanj in veščin, jih spodbuditi h kreativnemu preživljanju prostega časa in kritični refleksiji o družbi, v kateri živimo.

  Info ŠKUC je kot del celotnega Društva ŠKUC dejaven še na področju mladinskega dela in mladinskih politik tako na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celoletno, 1.1. - 31.12. 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/Info.center.SKUC/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Stari trg 21, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Ljubljanska mreža info točk - L'MIT

  Mreža L'MIT združuje osem neprofitnih organizacij – Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine, KUD Anarhiv, Mestna knjižnica Ljubljana, Združenje DrogArt, DIC Legebitra, SLOAM - Agencija za mlade in Zavod MISSS. Glavni namen mreže je mladim in mladinskim organizacijam v Mestni občini Ljubljana nuditi podporo pri iskanju pravšnjih v množici najrazličnejših informacij in informativnih virov. L’MIT zato zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije, ki jih mladi potrebujejo pri uresničevanju svojih interesov, doseganju želenih ciljev, pri sprejemanju pomembnih odločitev in osamosvajanju.
   
  Na L’MIT spletni strani mladi lahko najdejo informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih za mlade. Pri tem pa izbiramo informacije o tistih dejavnostih, ki so za mlade brezplačne oziroma so jim dostopne po ugodnih cenah.
   
  Naš je tudi natečaj Kaj me osreči, kjer zbirajo domiselne, simpatične in nenavadne odgovore na vprašanje “Kaj me osreči”. Vsako jesen izbor najboljših ilustrirajo in jih natisnejo v obliki raznobarvnih razglednic!

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celoletno, 1.1. 2021 - 31.12. 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.lmit.org
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Stari trg 21, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Ustvarjalno proti Covidu (Podporna skupina mladim s psihološkimi posledicami zaradi epidemije Covid-19)

  Projekt se nanaša na dve področji, o katerih je potrebno govoriti, informirati ter mladim omogočati dostop do prostorov, aktivnosti in informacij iz tega področja; zdrav in aktiven način življenja mladih s poudarkom na duševnem zdravju mladih ter skrb za mlade z manj priložnostmi. Epidemija COVID-19 je med mladim pustila veliko posledic. Mladi so se že pred epidemijo srečevali z različnimi težavami, vendar so se zaradi epidemije le te še okrepile. Mladi se tako srečujejo s šolanjem od doma, pomankanjem druženja z vrstniki, finančnimi stiskami, družinskimi problemi, vse to pa lahko v življenju mladih povzroči napetosti in stiske, ki jih težko premagujejo. Ker mladi velikokrat ne vedo kam se obrniti za pomoč ali se težko odločijo, da prosijo za njo, si želimo nuditi podporo pri premagovanju težav v obliki podporne skupine, v kateri bodo mladi lahko pridobili psihološko pomoč. Menimo, da je potrebno spodbujati mlade, da živijo aktivno ter skrbijo za svoje zdravje, pri tem pa je velik del zdravja ravno duševno zdravje mladih, ki ga mnogokrat zanemarjamo. Zato želimo s projektom ozaveščati ter podpreti mlade z informacijami o problematiki duševnega zdravja, jim nuditi varen prostor ter z različnimi aktivnostmi in orodji mladim premagati stiske s katerimi se srečujejo. Duševno zdravje je namreč tudi zdravje in je pomemben faktor dobrega počutja in kvalitetnega življenja. V projektu posebno pozornost namenjamo mladim z manj priložnostmi, saj so namreč ravno oni velikokrat zapostavljeni pri iskanju podpore ali informacij, pa naj bo to zaradi geografske oddaljenosti od storitev, finančnih problemov, zdravstvenih težav. Ravno njim želimo omogočiti podporo, ki jo potrebujejo pri premagovanju težav v obdobju, ki je za njih pomembno, saj se na prehodu v odraslost, soočajo s številnimi izzivi.

  Podporna skupina bo delovala v obliki pogovora in predavanj. Možnost udeležbe smo ponudili mladim z manj priložnostmi, možnost udeležbe v skupini pa bomo razpisali trikrat letno. Skupino vodi usposobljeni magister zakonske in družinske terapije, ki preko pogovora odpiral teme, ki so za mlade pomembne ter jih spodbuja k deljenju težav s katerimi se srečujejo. Težave s pomočjo pogovora, različnih orodji ter neformalnega izobraževanja rešešujemo skupaj, kot skupina. Z mladimi se v začetku srečanj dogovorimo katere teme so tiste o katerih bi želeli govoriti in kakšne informacije želijo pridobiti. Skupina bo projekt soustvarjala, imeli bodo glavno vlogo pri tem katere teme naslavljati znotraj področja duševnega zdravja.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1.-31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: www.skuc.org
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Stari trg 21
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • (z)Gradimo LGBTQ svet

  Program je nadaljevanje dolgoletnih mladinskih, kulturnih in izobraževalnih vsebin ter delovanje specializirane knjižnice in arhiva, ki sta namenjena LGBT študijam, študijam spola in seksualnosti, človekovim pravicam in razvoju GLBT skupnosti in gibanja v Sloveniji.

  Osredotoča se na delo z mladimi LGBTQ osebami, na mlade z manj priložnostmi in mlade širše. LGBTQ vsebine in gradiva so za mlade osebe težje dostopne. Hkrati pa so izjemnega pomena za celovit razvoj ne le LGBTQ, ampak vseh mladih, ki aktivno soustvarjajo družbo. Zato se program usmerja ravno v to polje delovanja. Programska ekipa z večletnimi izkušnjami dela z mladimi in dela na področju LGBTQ vsebin s svojimi številnimi izkušnjami dela z mladimi in dela na področju LGBTQ tako pomeni edinstven vpogled v potrebe mladih, posebno mladih LGBTQ oseb. Skupaj z njimi ponuja raznolike, ustvarjalno inovativne in bogate LGBTQ vsebine, ki obravnavajo marginalizirane skupnosti in širše vsebine zanimive za mlade. Vsebine, ki mlade osebe združujejo, jim omogočajo samoizražanje, spodbujajo k sodelovanju in (med)generacijskemu dialogu.

  Program deluje po načelu mladi za mlade in metodah organiziranega neformalnega in vrstniškega učenja. Mladim omogoča aktivno participacijo in angažma v vseh fazah, možnost dolgoročnega razvoja in neposredni angažma za spremembe v lokalnem okolju. S pomočjo mentorstva izkušenih mladinskih delavk_cev, ki mlade preko izobraževalnih aktivnosti usposabljajo za samostojno delo, aktivnega dela s prostovoljkami_ci, spodbudo na področju izobraževanja, projekt omogoča razvoj LGBTQ mladinskega dela.

  Program nudi varen in vključujoč prostor za druženje in neformalno učenje, prostor za koristno preživljanje prostega časa ter dostop do kulturnih dobrin, kjer lahko mladi izrazijo svojo ustvarjalnost. Zajema široko sodelovanje z ostalimi LGBTQ in mladinskimi organizacijami, iniciativami in skupinami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, kar omogoča mobilnost in povezovanje. Zasnovan je v obliki rednih tedenskih aktivnosti v različnih sklopih, metodološko pa v obliki delavnic, tečajev, filmskih in literarnih  večerov, pogovorov in predavanj, koncertov, performansov in predstav, razstav, izobraževanj, mentorstva, svetovanja dijakom in študentom (pomoč pri izdelavi študijskih nalog), informiranja, zbiranja, vzdrževanja in klasifikacije knjižničnega gradiva, izdelave bibliografije, arhiviranja, družabnih srečanjih, ozaveščanja, preventive in sodelovanja.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
  • Spletna stran projekta: www.kulturnicenterq.org
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno