Kulturni center Marija Vera

Zavod se ukvarja s produkcijo na področju uprizoritvene umetnosti, z neformalnim izobraževanjem, delavnicami in umetniškim ustvarjanjem.

Združuje precej mlade gledališčnike, pisatelje, glasbenike, profesorje in učitelje, ljubitelje kulture in umetnosti; ljudje ki se zavedajo pomena medkulturnega dialoga, ki delujejo na področju mladinskega dela, kvalitetne komunikacije in prav tako kvalitetno preživetega prostega časa.

Oblikovalci in izvajalci programov so strokovno usposobljeni ljudje z vso zahtevano izobrazbeno stopnjo, humanisti in strokovnjaki s področja gledališča, glasbe in književnosti.

Dejavnosti Kulturnega centra Marija Vera: Umetniško uprizarjanje (spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje), umetniško ustvarjanje, razvoj kulture in kulturnega izobraževanja, medkulturni dialog, mladinsko delo, izmenjava prakse s partnerskimi organizacijami, povezovanje med institucijami in družbenimi sektorji, usklajevanje, oblikovanje in zastopanje stališč in politike na področju kulture in umetnosti in s kulturo povezanimi dejavnostmi z namenom varovanja skupnih interesov članov v razmerju do pristojnih državnih organov, institucij in organizacij, organiziranje in izvajanje projektov, organiziranje strokovnih srečanj na področju kulture in umetnosti s poudarkom na medkulturni dialog, navezovanje, vzdrževanje in organiziranje izmenjave informacij, izkušenj in znanja z mednarodnimi organizacijami in institucijami in zastopanje stališč članov v odnosu do mednarodnih organizacij.

 • IMPROOPENS, delavnice za impro nastopanje in uspešno komunikacijo

  IMPROOPENS - delavnice za impro nastopanje in uspešno komunikacijo.

  IMPROOPENS s svojim programom nudi pomoč pri večanju kompetenc mladih ter krepi njihove socialne veščine. IMPROOPENS, delavnice za impro nastopanje in uspešno komunikacijo je projekt s katerim mladim na območju MOL-a, predvsem mladim z manj priložnostmi v družbi, omogočajo večanje kompetenc ter krepitev njihovih socialnih veščin (usposabljanje na področju komunikacije in nastopanja).

  Zavedajo se da mladi, posebej mladi z manj priložnostmi v družbi, potrebujejo številne priložnosti in pogoje za pridobivanje orodij in veščin, ki jih bodo opremile za uspešno soočanje z izzivi sodobne družbe. Če imajo pripadniki manjšin zaradi svojega drugačnega kulturnega ozadja težave, jih je nujno potrebno naslavljati ob upoštevanju njihove večkulturne identitete.

  Delavnice so namenjene usposabljanju, ter graditvi lastne identitete in osvajanju življenjskih veščin. Delavnice so zabavne, energične, pozdravljajo tveganje, napake in neuspeh, spodbujajo angažiranost, zavzetost, vključenost! So poligon za nabiranje novih izkušenj, sodelovanja, spontanih odzivov, razvijajo samozavest, ustvarjalnost, zaupanje, domišljijo.

  Program IMPROOPENS lahko definiramo kot umetnost skupinskega spontanega ustvarjanja, ki temelji na osnovnem načelu »Ja, in…«, kar predstavlja sprejemanje idej drugih in njihovo nadgradnjo. Skupinsko ustvarjanje je precej kompleksna veščina, sploh če ni vnaprej dorečeno, ampak je sprotno in spontano. Program spodbuja in razvija sodelovanje, spoštovanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost, aktivno udeležbo, sproščenost v telesu in duhu, igrivost in mnogo drugih veščin, ki so potrebne ter koristne za poklicno ter vsakdanje življenje. Ključni del delavnic je varno okolje, znotraj katerega je ustvarjen prostor za individualne izraze mladih, obenem pa je to prostor enakopravnosti, prostor, ki spodbuja deljeno odgovornost, pogum, tveganje, odpiranje, sprejemanje, zavzetost in spodbudo. Eden najpomembnejših poudarkov Improopens -a je učenje skozi napake. Napako tako celo slavimo, predstavlja vir navdiha, možnost za spremembo, rast, nov začetek.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 4. 1.-30. 10. 2019
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Belokranjska 6 in Ziherlova 44, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-Polje
  • Strošek: Brezplačno