Mladinski dom Jarše

Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti opravlja vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja in zlorabljanja (t.im. otroci s posebnimi potrebami-vedenjske motnje). Mladinski dom Jarše deluje v dobro otrok in mladostnikov obeh spolov v starosti med 12 in 18 let in njihovih družin tako, da otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč v skladu s sodobnimi interdisciplinarnimi spoznanji o človekovi osebnosti in njegovih pravicah ter svoboščinah.

Mladinski dom Jarše si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kvalitetnega pristopa k družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči. V tem smislu upravlja z vsebino in formo javnih vzgojno-izobraževalnih programov in jih dopolnjuje s projektnim delom. V vlogi ciljne populacije vedno bolj prepoznava starše. Pri svojem delu stavimo torej na znanje in na stalno strokovno predelovanje izkušenj. Če kdaj odpove tudi to - in v vzgoji občasno odpovejo vsi scenariji, načrti in lepe misli - in ne vemo kako naprej, takrat velja, da za otroke, ki nam jih zaupate v vzgojo, poskrbimo tako, kot bi v podobnih primerih poskrbeli za svoje lastne otroke.

 • Samopomočna in izobraževalna skupina za starše

  Samopomočna in izobraževalna skupina za starše je namenjena staršem učencev z vedenjskimi in učnimi težavami. Skupina je stalna, sestaja se enkrat mesečno v popoldanskem času. Sestavljajo jo starši učencev osnovne šole Mladinskega doma Jarše, v primeru, da se je želi udeležiti starš, katerega otrok ni učenec OŠ MDJ, je potreben predhodni razgovor z vodjo skupine.

  Vsebine

  Vzgoja: Katere so vzgojne naloge staršev, kako prepoznati in spremeniti svojo morebiti napačno vzgojno filozofijo;

  Načini vzgoje: posnemanje in aktivno vzgajanje.

  Komunikacija: Pohvale, kritike, informiranje.

  Kazen in nagrada: Kaj in kako kaznovati in nagrajevati.

  Odvisnosti: Vrste odvisnosti, nedovoljene droge.

  Spolnost: Spolnost med mladimi, kontracepcija, vzgojne naloge staršev.

  Samopodoba: Kaj je in kakšen vpliv imajo starši na samopodobo.

  Druge teme po izboru staršev: motiviranje otrok za učenje.

  Cilji projekta:

  1. Trening vzgojne učinkovitosti
  2. Trening pomoči pri učenju doma
  3. Prepoznavanje in spreminjanje vzgojnega sloga in utrjevanje vzgojne moči
  4. Informiranje o zasvojenosti, preventivi, zdravljenju
  5. Informiranje o vlogi staršev pri oblikovanju otrokove podobe o sebi
  6. Medsebojno izmenjavanje informacij in nudenje medsebojne podpore
  7. Druženje staršev, otrok in učiteljev
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016
  • Spletna stran projekta: http://www.mdj.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Mladinski dom Jarše, Jarška cesta 44, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
 • Šola za starše - edukacijska in suportivna srečanja skupine za starše

  Ciljna skupina so starši, ki imajo več težav pri vzgoji svojih otrok, ter so njihovi otroci do sedaj naleteli že na večje ovire pri svojih razvojnih nalogah. Pogosto so bili v preteklosti učno neuspešni (popravni izpiti v osnovni ali srednji šoli, izostanki iz šole, ponavljanje letnika), nekateri so imeli težave z nasilnim vedenjem ali pa so imeli zdravstvene težave povezane s psihosocialni razvojem (ADHD, hiperaktivnost, Aspergerjev sindrom, avtizem, depresija, mladostniška psihoza, motnje hranjenja, samopoškodbe…).

  Dejavniki tveganja: neustrezni vzgojni prijemi in vzgojna nemoč staršev ( razvoj ustrezne samopodobe otroka, utrjevanja delovnih navad ter postavljanja primernih vzgojnih zahtev, primerna komunikacija z mladostnikom), izobraževanje in delavnice na omenjene teme.

  Obravnavane vsebine:

  • Cilji vzgoje, osnovne funkcije vzgoje, definicija vzgojnega stila;
  • Pohvala, nagrada: funkcija, oblikovanje realne pozitivne samopodobe, uporaba ustreznih tehnik nagrajevanja, trening;
  • Kritika, kazen: funkcija, uporaba ustreznih načini kritiziranja vedenja in kaznovanja, trening;
  • Zahteve, pričakovanja: funkcija, previsoka/prenizka pričakovanja, ustrezne zahteve in pričakovanja, trening;
  • Teorija sporočil, realna/nerealna sporočila, sporočila na osebo/vedenje; ignoriranje, trening;
  • Tehnike dajanja negativne povratne informacije, trening ustreznih načinov;
  • Poklicno informiranje, informacije o vpisnih rokih, posebnostih razpisa za vpis v srednješolske programe;
  • Evalvacijsko srečanje s starši. Udeleženci bodo pridobili znanja iz zgoraj naštetih vzgojnih tem, utrjevali ga bodo na delavnicah, ki potekajo po posameznem predavanju.

  Cilji programa: pridobivanje novih znanj s področja vzgoje in trening vzgojne učinkovitosti, prepoznavanje in spreminjanje vzgojnega stila in utrjevanje vzgojne moči, informiranje o vlogi staršev pri oblikovanju otrokove samopodobe, izmenjava izkušenj, informacij in nudenje medsebojne podpore. Uspešnost izvedbe projekta zagotavljajo kvalitetno vodenje srečanj ter uporabne in praktične vzgojne vsebine, poleg tega pa tudi pripravljenost staršev za sodelovanje v programu ter primerni delovni pogoji. Udeleženci programa ne bodo krili nobenih stroškov.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 6. 1. - 8. 6. 2016
  • Spletna stran projekta: http://www.mdj.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Mladinski dom Jarše
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno