Samostalnik, Zavod za razvoj dejavnosti v izobraževanju in kulturi

SAMOSTALNIK, zavod za razvoj dejavnosti v izobraževanju in kulturi, Ljubljana je bil ustanovljen kot socialno podjetje junija l. 2013. Namen ustanovitve je razvoj in delovanje neformalnih izobraževalnih programov za motiviran kader, ki s pomočjo pridobljenih znanj in z ustvarjeno mrežo sodelavcev realizira svoj zaposlitveni/samozaposlitveni (tržni) potencial na področju inovativnih zaposlitev, zlasti v kreativnem sektorju, na področju socialnega varstva ter v turizmu in kmetijstvu.

Socialno podjetje je ustanovljeno tudi za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva kot socialno podjetja tipa A. Skladno z namenom ustanovitve dejavnosti organizacije obsegajo izvajanje različnih oblik izobraževanja, socialno podjetniških in drugih dejavnosti ter zaposlovanje ranljivih skupin na trgu, še posebej raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju neformalnega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter izobraževanja na posebnih strokovnih področjih.

Navedena izobraževalna področja povezujejo z dejavnostmi in usposabljanjem za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva. Inovativni pristopi na področju izobraževanja obsegajo projektno delo po načelu aktivne participacije, mednarodne mladinske izmenjave, uporabo medijev in socialno-podjetniške dejavnosti. V okviru učnih projektov nastajajo kakovostni izdelki, ki jih je mogoče tudi tržiti. Zlasti za boljše vključevanje uporabnikov v okolje, obenem je to del izobraževalnega procesa ter dodatni vir financiranja, namenjen nadgradnji programov in izboljševanju materialnih pogojev za organizacijo in izvajanje dejavnosti.

 • PRIKAZen

  *V projektu prehajajo med uporabo ženskega in moškega slovničnega spola. Obe varianti obravnavamo kot s spolom nezaznamovani.

  PRiKAZen je projekt neformalnega izobraževanja (v obsegu 150 ur), ki temelji na prvem delu kurikuluma programa PRiKAZ (ki skupaj obsega 400 ur). Smernice za program PRiKAZ so razvili v okviru mednarodnega partnerstva Pyle, in že izvedli pilotno usposabljanje za udeležence (2015, 2016). Trenutno izvajajo tudi usposabljanje za ekipo mentoric programa PRiKAZ, poteka pa tudi postopek priznanja javne veljavnosti izobraževalnega programa.

  Projekt PRiKAZen je prvotno namenjen brezposelnim mladim od 18. do 29. leta, ne glede na smer in stopnjo izobrazbe in ali je ta dokončana ali nedokončana. Namen projekta je, da mladi dolgoročno rešujejo lastne življenjske situacije ter se tako obranijo povratka v stanje brezposelnosti in posledično socialne izključenosti. S podporo mentoric bodo udeleženke snovale kreativne karierne ideje, prepoznavale in krepile znanje, veščine, sposobnosti in odnose (v nadaljevanju prijavnice ZVSO), ključne za samostojno oblikovanje življenjskih ciljev. Na ta način bodo odkrivale osebno poslanstvo, ki ga bodo imele priložnost povezati s poklicno potjo. Mladi tako ne bodo pasivno čakali, da se jim ponudijo priložnosti, ampak aktivno iskali inovativne načine za razrešitev njihove osebne zaposlitvene problematike. Mentorice si bodo prizadevale za dvig zaposlitvene perspektive mladih in jih spodbujale k razširjanju razumevanja možnosti zaposlovanja na manj tradicionalne oblike, kot so npr. zadruge idr. oblike solidarnostnih ekonomij. Takšne avtonomne zaposlitve so namreč neodvisne od trga dela in posledično omogočajo mladim, da zaobidejo problem njim neustreznih delovnih mest na trgu, ki je eden izmed večjih problemov mladih iskalk zaposlitve, ki jih nagovarjamo v tem projektu. Pri tem je pomembno poudariti, da karierne ideje udeleženk projekta PRiKAZen ne bodo temeljile le na njihovih željah in ZVSO, temveč tudi na prepoznanih problemih in potrebah lokalne skupnosti in širše družbe. S tem bodo udeleženke razvijale družbeno-angažirano in socialno-odgovorno delovanje ter v lokalno okolje in širšo družbo vnašale koncepte, kot so solidarnostna ekonomija, trajnost in sonaravnost.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: Od julija do oktobra 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/prikaz/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova 15, Trg OF 10 in druge lokacije
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Slepa ulca - produkcija in izkušnja doživljajskega gledališča

  Slepa ulca je projekt mentorske podpore mladim pri razvoju in produkciji dogodka doživljajskega gledališča in je sad preteklega sodelovanja mladinskih delavcev in mladih kreativnih posameznikov. Produkcija Slepe ulce spada v vrsto kulturne panoge, ki je v angleščini poimenovana »haunted attraction industry« ali »scare attraction industry«. V našem okolju je to inovacija, ki lahko na dogodke pritegne širši krog obiskovalcev, tudi tistih, ki se sicer ne udeležujejo kulturnih prireditev.

  V projektu bodo mladim zagotavljali mentorsko, institucionalno in administrativno podporo na naslednjih področjih aktivnosti:

  • strateško načrtovanje poteka projekta s prostovoljci in udeleženci (opredelitev projektnih faz, delovnih skupin in njihovih operativnih ciljev, način komuniciranja in koordirniranja, idr.);
  • delavnice in delo v delovnih skupinah (soustvarjanje scenarija, karakterizacija likov, igralske delavnice, izdelava kostumografije in maske ter scene, dejavnosti za PR);
  • priprave in izvedba dvotedenskega dogodka, v katerem se povezujejo štirje elementi – interaktivnost, senzoričnost, eksperimentalnost in izkustvenost (postavitev scenografije, generalka s testnimi skupinami obiskovalcev, izvedba za zunanje obiskovalce).

  V projekt bodo vključevali mlade iz ranljivih ciljnih skupin, ki bodo s sodelovanjem povečali svojo zaposljivost skozi ustvarjanje lastnih zaposlitvenih možnosti. Z vključenostjo mladih v vse faze projekta, od razvoja idejne zasnove produkcije, do realizacije in evalvacije, jih usposabljajo in višajo njihove kompetence kulturne produkcije in kulturnega marketinga ter spodbujajo njihovo ustvarjalnost.

  Izvedba projekta je v celoti vezana na aktivno participacijo udeležencev, ki se s tem, ko imajo konkretno učno izkušnjo na trgu, osamosvojijo in nadaljujejo lasten (socialno) podjetniški ciklus. Poleg tega želijo problematizirati dejavnik strahu ter njegove politične razsežnosti in posledice na človeško delovanje, tako na družbeni kot na ravni posameznikov. Obiskovalce dogodka postavijo v izredne razmere (v varnem in kontroliranem okolju) z namenom vzbujanja strahu in nelagodja, ki proizvaja učinke katarze in razmisleka o naših čustvenih stanjih v različnih okoliščinah (po prestani preizkušnji). Na dogodke vstopajo obiskovalci v manjših skupinah, zaradi česar skozi doživetja vzpostavljajo skupinsko dinamiko. Tako jih aktivirajo, da niso zgolj izpostavljeni dražljajem, ampak doživljajski prostor s svojo prisotnostjo in odzivi soustvarjajo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Od februarja do decembra 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.zavod-bob.si/slepa-ulca/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Dopoldan, Med tednom, Kadarkoli, Vikend, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Več različnih lokacij, Trg OF 10, Robbova 15
  • Strošek: Brezplačno
 • Spedenaj šolo

  Namen projekta je mladim s težavami pri opravljanju šolskih obveznosti omogočiti, da razvijejo kompetence, ki jim bodo strukturirale in olajšale učenje in opravljanje šolskih obveznosti. Preko učenja učenja bodo mladi pridobili kompetence načrtovanja in organizacije, vseživljenjskega učenja, reševanja problemov, motivacije, kar so splošne kompetence, ki jih mladi lahko uporabijo tudi na drugih področjih svojega življenja.

  Vloga mladinskih delavcev in prostovoljcev je, da mladim predajo informacije o različnih načinih učenja, spodbujajo razvoj strategij učenja, upravljanja z časom, omogočajo izmenjavo strategij med mladimi in motivirajo mlade za doseganje zastavljenih ciljev na področju izobraževanja. Kot partnerski organizaciji pri projektu sodelujeta dve srednji šoli kamor se vpisujejo dijaki z nižjim učnim uspehom in pogosto prihajajo iz priseljenskih družin. Ker si želijo vključiti čim višje število ranljivih mladih, so se odločili, da je partnerstvo z obema šolama ne le smotrno, temveč nujno.

  Clji projekta:

  • Mladi pridobijo in okrepijo kompetence na področju učenja učenja in samoiniciativnosti.
  • Mladi prostovoljci pridobijo kompetence za nudenje podpore mladim pri izobraževalnem in kariernem odločanju.

  Problem bomo naslavljali v več fazah:

  • Pripravljalna: izvedba informativnega dneva za bodoče prostovoljce; priprava ekipe projektnih sodelavcev za skupno delo; uskladitev delovnih nalog; organizacija in izvedba izobraževalnega dneva za prostovoljce; 
  • Začetna: Izvajanje promocijskih aktivnosti projekta na šolah in dijaških domovih, fakultetah. Izvajanje promocijskih aktivnosti preko spleta in Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Promocija projekta na Areni mladih, Kariernem tednu in Kolažu mladosti; -
  • Jedrna; izvedba delavnic na srednjih šolah; izvedba tematskih delavnic, študijskih čajank, skupni učni čas; individualne podporne aktivnosti za prostovoljce; mentorska podpora prostovoljcem;
  • Zaključna: evalvacija projekta, diseminacija projektnih učinkov.

  V projektu načrtujejo krepitev podporne skupine prostovoljcev, preko te skupine bodo zagotavljali podporo tistim mladim, ki jim grozi opustitev šolanja in/ali status NEET. Najprej želijo  poiskazi prostovoljce, študente družboslovnih smeri, ki želijo biti aktivni na področju nudenja podpore mladim. Izbrani prostovoljci bodo kompetence za delo z udeleženci okrepili preko udeležbe na izobraževalnem dnevu za prostovoljce, tekom trajanja projekta pa jim bo na voljo tudi individualna podpora.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Od januarja do oktobra 2019
  • Spletna stran projekta: /
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova 15 in Trg OF 10, druge lokacije
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno